Vítame Vás na stránkach zaoberajúcich sa čínskym bojovým umením WUSHU (KUNG FU). Vyučujeme predovšetkým vonkajšie štýly SHAOLIN, ale i zdravotné cvičenie TAIJI, prácu s vnútornou energiou CHIKUNG a čínsky box SANDA.

Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany občianskeho združenia Wushu centrum Stará Turá, so sídlom Gen. M.R. Štefánika 362/38 Stará Turá 916 01, IČO: 34 007 113, ako prevádzkovateľa (ďalej aj ako „WCST“), poskytujeme osobám, ktorých osobné údaje spracúvame (ďalej len „Člen“), informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25. mája 2018.

Rozsah spracovaných osobných údajov:

 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • prihlasovacie údaje
 • audiovizuálna dokumentácia

Účely spracúvania osobných údajov:

1. údaje spracovávané pre vnútorné potreby WCST

 • výpočet veku k aktuálnej súťaži z dátumu narodenia
 • telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie v prípade nutnosti
 • zasielanie elektronickej pošty, ktorá obsahuje prehľad a informácie o aktivitách WCST
 • prihlásenie sa na webových stránkach WCST, kvôli zjednodušeniu pridávania komentárov
 • použitie fotografií a videozáznamu na propagáciu WCST

2. údaje poskytované tretím stranám

Sú to údaje, ktoré od WCST vyžadujú predovšetkým národný zväz Slovenská Asociácia Čínskeho Wushu a tiež mesto Stará Turá. Tieto údaje sú zasielané buď elektronicky v podobe šifrovaného dokumentu, alebo osobne v papierovej forme.

 • meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu ako nezameniteľný identifikátor člena
 • informácie o aktivite člena v rámci akcií, ktorých sa WCST zúčastňuje, alebo ktoré organizuje (tu patria predovšetkým výsledky zo súťaží, foto a video dokumentácia, účtovné doklady o účasti a iné)
 • prihlasovanie členov WCST na súťaže a iné akcie na ktorých sa WCST zúčastňuje

Doba uchovávania osobných údajov:

WCST uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu ich spracovania. Údaje (a tým i členstvo) zaniknú na vyžiadanie, alebo po dvoch rokoch bez akejkoľvek aktivity v rámci fungovania WCST.

Práva členov:

 • právo požadovať od občianskeho združenia prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov)
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči WCST si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom žiadosti, ktorú je možné doručiť osobne, písomne na adresu občianskeho združenia: Wushu centrum Stará Turá, Gen. M.R. Štefánika 362/38 Stará Turá 916 01 alebo elektronicky na emailovú adresu: staraturawushu@centrum.sk